12.1 ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਓਮੈਟਰੀਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਜਿਓਮੈਟਰਿਕ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਆਓ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ:

12.1.1 ਮਿਲਾਉਣਾ

ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਦੂਜੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਚੋਣਕਰਤਾ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਟੋਕੈੱਡ ਰੇਜ਼ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਇਕਾਈ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ.

12.1.2 ਕਲਿਨਿਅਰ

ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਲਾਨੀ ਬਣਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਦਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ.

12.1.3 ਕਨਸਰਟਰਿਕ

ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਕਰ, ਆਰਕਸ ਅਤੇ ਅੰਡਾਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉ.

12.1.4 ਫਿਕਸਡ

ਇਕ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ, ਇਕ ਵਸਤ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜਿਉਮੈਟਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

12.1.5 ਪੈਰਲਲ

ਪਹਿਲੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਥ ਵਿਚ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਕੋ ਕੋਣ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਵਸਤੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਪਾਲੀਲਾਈਨ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪੋਲੀਲੀਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ.

12.1.6 ਲੰਬਾਈ

ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲੰਬਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਭਾਵ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ. ਜੇ ਦੂਜੀ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਕ ਪੋਲੀਲੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.

12.1.7 ਹਰੀਜ਼ਟਲ ਅਤੇ ਵਰਟੀਕਲ

ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਥੋਗੋਨਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ. ਪਰ, ਉਹ ਵੀ "ਦੋ ਅੰਕ ', ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਕ ਇਕੱਠੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਔਰਥੋਗੋਨਲ ਰਹਿਣ (ਲੇਟਵੇ ਜ ਲੰਬਕਾਰੀ, ਚੁਣਿਆ ਪਾਬੰਦੀ' ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ), ਪਰ ਉਸੇ ਹੀ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਚੋਣ ਹੈ.

12.1.8 ਟੈਂਜੈਂਸੀ

ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੌਇਨੇ ਨਾਲ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

12.1.9 ਸਮੂਥਿੰਗ

ਇਕ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਰਵ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਲਾਇਲ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ.

12.1.10 ਸਮਰੂਪਤਾ

ਇਹ ਇਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਮਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਧੁਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ 12.1.11

ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਪੌਲੀਲਾਈਨ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਮਿਲਾਉ. ਜੇ ਇਹ ਕਰਵ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਚੱਕਰ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਹਨ, ਰੇਡੀਏ ਹਨ.

ਇੱਕ "12.1 ਜਿਓਮੈਟਰੀਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ" ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿਉ

  1. ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ

ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਛੱਡੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਇਹ ਸਾਈਟ ਸਪੈਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਕੀਮੈਟ ਵਰਤਦੀ ਹੈ. ਜਾਣੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿੱਪਣੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.